آقای دکتر بهمن هنری از تاریخ 16/12/88 به سمت معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه منصوب شدند. ایشان به عنوان استادیار در دانشگاههای فردوسی مشهد و شهید بهشتی تهران در زمینه ریاضی تدریس می نمودند . همچنین آقای دکتر هنری از سال 1386 تاکنون به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه شهید بهشتی فعالیت می نمودند.
Sunday, 28 August 2016
           
Imam Reza International University
Imam Reza International University